Ťažba, nakladanie a odvoz vyťaženého materiálu

tazba 2tazba 3tazba 4

     Naša spoločnosť počas svojej dlhoročnej praxe získala skúsenosti aj v oblasti povrchovej ťažby hornín, materiálov, vďaka čomu Vám poskytuje komplexnejšiu ťažbu materiálov, ktorá pozostáva z 3 procesov :

  1. Prípravný proces ťažby – pozostáva väčšinou z obhliadky danej lokality a určenia potreby prípravných prác - potreba a realizácia vyčistenia a úpravy lesnej, resp. inej prístupovej komunikácie vypilovanín, terénnymi úpravami a zemnými úpravami.
  2. Samotný ťažobno – dopravný proces, ktorý sa realizuje pod dozorovaním objednávateľa, spočíva nielen vo vyťažení a preprave materiálu na určené miesto, skládku, ale aj realizácia potrebných terénnych a zemných prác mechanizmami – napr. kopanie rýh, urovnávanie terénu, zásahy do svahu lomu, ale aj práce súvisiace s údržbou príslušných komunikácií a ich čistení.
  3. Finálny proces ťažby – súvisí s rekultiváciou danej lokality, ktorá vychádza zo stupňa poškodenia a miery zásahov do krajiny. Jedná sa o terénne, zemné činnosti, čistiace činnosti v prípade potreby aj  sadovnícke činnosti.

tazba 5tazba 6