Chemická a mechanická likvidácia nežiadúcej vegetácie, inváznych rastín

invazne 1invazne 2invazne 3

     Kvety a rastlinná vegetácia sú dôležitou súčasťou nášho životného prostredia, ktoré plnia predovšetkým estetickú, ale aj  často svojimi účinkami liečivú funkcie. Nie však každá rastlina plní tieto funkcie , ale práve naopak po zdravotnej , či estetickej stránke môže na nás vplývať negatívne... Preto sa radi postaráme o naplnenie alebo eliminovanie negatívneho hľadiska týchto 2 poslaní rastlinstva :

  • chemická alebo mechanická  likvidácia inváznych rastlín
  • odstránenie ruderálneho porastu
  • chemické ošetrenie rastlinnej vegetácie

Chemická alebo mechanická likvidácia inváznych rastlín

     Invázne rastliny – nepôvodné druhy rastlín, ktoré sa k nám dostali v minulosti najmä z Ázie a Ameriky, náhodne alebo zámerným pričinením človeka ako okrasné, prípadne medonosné rastliny. V nových podmienkach sa veľmi rýchlo rozširujú a vytláčajú naše pôvodné druhy rastlín.

invazne 4invazne 5invazne 6

Likvidácia tejto nežiadúcej vegetácie sa najčastejšie vykonáva 2 spôsobmi, prípadne ich kombináciou:

1. Mechanický spôsob
Kosenie, sekanie, rezanie, orezávanie, vytrhávanie, vykopávanie, orbu, pastvu, vypaľovanie je vhodné využiť
v prípadoch, kedy sa jedná o malú rozlohu populácie invázneho druhu alebo výskyt len na niekoľko málo jedincov alebo semenáčikov rastlín .
 
2. Chemický spôsob
Chemický spôsob sa využíva hlavne pri plošne rozsiahlych porastoch. Jeho aplikovanie do značnej miery ovplyvňuje a podmieňuje viacero faktorov – charakter lokality, situovanie lokality v krajine, vývinové štádium rastliny, početnosť druhu na lokalite, stupeň územnej ochrany, prítomnosť zdroja pitnej vody, počasie v čase aplikácie a niekoľko hodín po aplikácii a pod.
 

invazne 7invazne 8

Odstránenie ruderálneho porastu

     Postaráme sa o dlho zanedbávané pozemky prerastené rôznym ruderálnym porastom, vrátane buriny, divo rastúcich kríkov a menších stromov, odstránenie nežiadúcej vegetácie v rôznych úžitkových priestorov- koľajiská a iné špecifické terény. Najfrekventovanejším a najbežnejším postupom je výrub. Výrub ruderálneho porastu obnáša prácu s vyžínačkou pre odstránenie vysokej a húževnatej buriny, následne prácu s motorovou pílou na popílenie divo rastúcich kríkov a stromov. Pozemok je po úprave pripravený na ďalšie užívanie, prípadne ďalšie záhradné práce. Výrubom ruderálneho porastu sa zabráni prenášaniu semienok buriny a jej množeniu.  

invazne 9invazne 10invazne 11

Chemické ošetrenie rastlinnej vegetácie

     Chemické ošetrovanie je nevyhnutným krokom v boji proti škodcom a chorobám, ktoré napádajú ovocné stromy, okrasné stromy a kríky. Po zhodnotení stavu Vašej záhrady ,  trávnika , či iného životného prostredie , v ktorom sa pohybujete,Vám vyberieme najvhodnejší postrek na odstránenie problému – postrek chrániaci vašu zeleň pred škodcami , alebo postrek určený na ochranu pred plesňovými ochoreniemi, postrek likvidujúci burinu.

invazne 12invazne 13invazne 14