Vypiľovnie drevín, výrub drevín v sťažených podmienkach, frézovanie pňov, likvidácia a spracovanie drevnatého odpadu

stromy
divocí, krotcí kone
se zelenou hřívou
nenápadným tryskem
hrabete kopyty, ve větru
na slunci v stoje však spíte/G.Appolinare: Stromy, s.747/
vyrez 2

Naša spoločnosť Vám ponúka aj širokú paletu činností, spätých s drevinami, kríkami a stromami:
 • Výrub, pílenie stromov, drevín, kríkov v závislosti od náročnosti a podmienok terénu
 • Kalamitné situácie
 • Spracovanie vzniknutého drevného biologického odpadu
 • Rez stromov, drevín, kríkov
 • Náhradná výsadba stromov, presádzanie stromov a ich následné ošetrovanie, údržba

Výrub, pílenie stromov, drevín, kríkov v závislosti od náročnosti a podmienok terénu

     Primárnym elementom, činiteľom výrubu, pílenia stromov a drevín je miesto jeho výskytu, resp. dostupnosť, náročnosť terénu, v ktorom sa drevina nachádza, ale i drevina, strom ako taký - jeho fiziognómia - vzrast, zdravotný stav - nezvratne oslabená vitalita, ktorá predstavuje pre okolie objektívne riziko, ktoré nie je možné eliminovať a môže predstavovať rôzne druhy rizík. Tieto činitele teda ovplyvňujú výber a technologický postup výrubu, na základe čoho po prehodnotení danej situácie poskytujeme rôzne druhy pílenie a výrubu:

 • Výrub a vypilovanie stromov, drevín v ľahko dostupnom teréne
 • Výrub a vypilovanie stromov, drevín v sťažených terénoch: stromy a dreviny v hustej zástavbe, zasahujúce elektrické, plynové vedenie
 • Výrub a vypilovanie stromov, drevín v ťažko dostupnom teréne za pomoci mechanického vybavenia – vysokozdvižnej plošiny

vyrez 3vyrez 4vyrez 5vyrez 6

Kalamitné situácie

     V prípade nečakaných  kalamít, spôsobených prírodnými živlami - vyvalenia stromu vetrom alebo polámania veľkých konárov v čo najkratšom čase strom napílime a odstránime, aby sme nebránili okoliu v premávke a zabezpečili bezpečnosť osôb, resp. ochránili váš majetok pred ďalším poškodením nalámanými vetvami.

vyrez 7vyrez 8

Spracovanie vzniknutého drevného biologického odpadu

 • kompletné spracovanie a odvoz vzniknutého drevnej hmoty (v prípade požiadavky
 • spracovanie vetiev drvením, štiepkovením na materiál vhodný ku kompostovaniu, mulčovaniu
 • spracovanie vetiev na dĺžku danú objednávateĺom
 • rozpílenie kmeňa a kostrových vetiev na polená v požadovanej dĺžke
 • frézovanie pňov zahĺbením pod terén alebo úplnou likvidáciou pňa bez nutnosti vykopania

vyrez 9vyrez 10vyrez 11

Rez stromov, drevín, kríkov

     Stromy, dreviny , kriky sú samostatne žijúce organizmy, ktoré majú svoje typické a špecifické vlastosti, požiadavky, na ktoré by sme pri  starostlivosti o ne nemali zabúdať a rešpektovať. Z tohto hľadiska sa teda odvíjajú i rôzne typy a formy ich rezov, orezov, ktoré realizujeme:

 • výchovný rez - realizovaný v prvých rokoch života dreviny, stromu
 • zdravotný rez - komplexný rez na zachovanie vitality a zdravia dreviny , stromu
 • bezpečnostný rez - účelovo zameraný na zachovanie  prevádzkovej bezpečnosti stromu , dreviny
 • redukčný rez - slúžiaci na čiastočnú alebo celkovú redukciu
 • tvarovací rez - slúžiaci na vytvorenie atypického a špecifického tvaru dreviny , stromu
 • strihanie živých plotov a ich modelácia

vyrez 12vyrez 13

Nová, náhradná výsadba stromov, presádzanie stromov a ich následné ošetrovanie, údržba

     Strom, drevinu  možno taktiež charakterizovať ako živý organizmus. Na to aby sa úspešne vyvíjal napredoval a prekonal všetky počiatočné fázy svojho vývoja až k dospelosti, ale aby dokázal prekonať prekážky presadenia a opätovného rozvoja a ujatia, je nutné zvoliť optimálne a primerané techniky, technológie výsadby, ako aj zvolenie vhodného miesta a druhu dreviny.
Preto Vám poskytujeme naše odborné znalosti a skúsenosti v tejto problematike:

 • nová výsadba drevín, stromov s ohľadom na výber vhodného stanovišťa a typu dreviny s prípadným dodanim a dovozom
 • presadenie a transport vzrastlích stromov, drevín
 • následná výsadbová a povýsadbová starostlivosť - ukotvenie dreviny, zabezpečenie drenážneho a závlahového systému, ochrana kmeňov, mulčovanie, zavložovanie

vyrez 14vyrez 15vyrez 16