Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia

Deratizácia - ničenie hlodavcov

Deratizácia je systém regulácie škodlivých hlodavcov (potkan, myš, krysa, atď.), ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov. Pod pojmom deratizácie rozumieme teda komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje.
Deratizačné nástrahy kombinujeme podľa prostredia a potreby v rôznych formuláciách (napr.: granule, voskové bloky, kombinované nástrahy, odchytové pasce, atd.)       

Dezinsekcia - ničenie obtiažneho hmyzu

Dezinsekcia je súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov /hmyzu/ - šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha a podobne.
Základným predpokladom úspešnej dezinsekcie je postup, podľa vopred postaveného systematického plánu. Súčasťou tohto plánu je aj harmonogram, ktorý určuje pravidelný monitoring a na základe vyhodnotení sa určuje rozsah, objem a forma zásahu.
Dezinsekciu vykonávame formou chemického postreku, požerovými nástrahami, dymovaním, aerosolácoiu a pod.

Dezinfekcia

Je proces ničenia pôvodcov infekcií, ktorý má za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja k jedincovi. Kontaktom so životným prostredím je človek denne v styku s miliardami mikroorganizmov. Prevažná časť z nich sú pre nás neškodná . No niektoré z nich môžu vyvolať u nás zdravotné problémy, či znehodnotiť naše potraviny a suroviny. Boj proti týmto mikroorganizmom je komplikovaný, zdĺhavý, založený na pôsobení a využití antimikróbnych látok a postupov.

derat 1derat 2derat 3