Údržba cestných a pozemných komunikácií a iných pozemných prvkov

     V komplexnejšom chápaní údržba takéhoto charakteru v sebe nezahŕňa iba zabezpečenie údržby a čistoty  pozemných  komunikácií , pozemných prvkov – chodníky , parkoviská , odstavné plochy , exteriérové schodiská , ale aj prvky úzko s nimi súvisiace , ako napr. železničné koľajiská tratí , vpuste  , kanalizácia pri  krajnici vozovky  a pod. Preto teda poskytujeme ucelený komplex služieb:

  • Ručné a mechanické zametanie , čistenie komunikácií , chodníkov , parkovísk , odstavných plôch
  • Činnosti , späté s údržbou a čistením okrajov a priľahlých častí vozovky, chodníkov – kanalizácie, vpuste , koľajiská
  • Čistenie ,zber , manipulácia a likvidácia  drobného bežného  komunálneho odpadu  voľných priestranstiev a košov – papier , umelé a sklené fľaše, cigaretové ohorky a podobne
  • Kalamitné situácie

Ručné a mechanické zametanie, čistenie komunikácií, chodníkov, parkovísk, odstavných plôch

komunikacie 1komunikacie 2komunikacie 3komunikacie 4

     Zametanie v rámci areálov zabezpečíme a zrealizujeme na základe charakteru a dostupnosti  ku komunikácií , parkovísk , odstavných plôch , exteriérových schodísk a chodníkov  ručne , mechanicky alebo strojovo .

Činnosti, späté s údržbou  a čistením okrajov a priľahlých častí vozovky, chodníkov – kanalizácie, vpuste, koľajiská

komunikacie 5komunikacie 6komunikacie 7
komunikacie 8komunikacie 9komunikacie 10


Realizujeme  činnosti a služby , ktoré  možno charakterizovať ako rad činností, zameraných na :
  • údržbu koľajísk – vyžínanie nežiadúcej  zelene , chemická likvidícia a odburiňovanie
  • údržbu krajníc vozoviek, chodníkov , schodísk -  vyžínanie nežiadúcej  zelene , chemická likvidícia a odburiňovanie , čistenie kanalizačných vpusti a kanálov

Čistenie, zber, manipulácia a likvidácia  drobného bežného  komunálneho odpadu  voľných priestranstiev a košov – papier , umelé a sklené fľaše, cigaretové ohorky a podobne

     Životné prostredie , teda prostredie ktoré nás obklopuje svojím charakterom a prevedením , údržbou  významne , či už pozitívne alebo negatívne  na nás vplýva . A čo už môže viac rozladiť naše zmysly  ako nahromadený odpad . I v takomto prípade Vám ponúkame riešenie – naše služby.


komunikacie 11komunikacie 12

Kalamitné situácie

     V prípade nečakaných  kalamít, spôsobených prírodnými živlami- vyvalenia stromu vetrom alebo polámania veľkých konárov v čo najkratšom čase strom napílime a odstránime, aby sme nebránili okoliu v premávke a zabezpečili bezpečnosť osôb, resp. ochránili váš majetok pred ďalším poškodením nalámanými vetvami.
Alebo v prípade povodňovej kalamity , silných prívalových dažďov vetrov , kedy sú účinné upratovacie a čistiace práce.

komunikacie 13komunikacie 14komunikacie 15komunikacie 16